07.08 Telekeçilik işiniň hukuk esaslary

Türkmenistanyň ykdysatçylar birleşmesi we JA Worldwide tarapyndan Türkmenistanda ýerine ýetirilýän USAID-iň «Üstünlikli geljek üçin ýaşlaryň ösüşine ýardam bermek” (EYFT) taslamasy «Telekeçilik işiniň hukuk esaslary» webinaryna gatnaşmaga ýaşlary çagyrýarlar.

Bu çäre ýaşlaryň telekeçilik, sanly we hünärden daşary başarnyklary (soft skills) ösdürmek boýunça “WebŞenbe” atly şenbe webinarlaryň maksatnamasynyň we «Startap-ekoulgam — 2021» maksatnamasynyň (https://tyb.com.tm/startup-2021/) çäklerinde geçirilýär.

Webinar 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 7-nde (şenbe) sagat 15:00-dan 16.30-a çenli geçiriler.Webinary hukukçy-maslahatçy, telekeçilik hukugy boýunça tälimçi Wepa Aşyrow alyp barar. 

Gatnaşmak uçin hasaba alnyş şu baglanyşykda:

​​​https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctq2An7_zOk5H3VvvLS52UrYMq7WYa-0DctR9hHHa3hOQKdQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Hasaba alnyş formasyny öňünden doldurmagyňyzy haýyş edýäris!Çäre Google Meet platformasynda onlaýn-görnüşinde geçiriler.

Webinara gatnaşmak tölegsiz!